ظروف یکبار مصرف دو پرسی با مشخصات زیر آماده تولید و تحویل می باشد.

دوپرسی
مدلوزنطولعرضارتفاع
دو پرس12/5 – 12 گرم270mm150mm80mm