ظروف یکبار مصرف دو خانه با مشخصات زیر آماده تولید وتحویل می باشد.

دوخانه
مدل وزن طول عرض ارتفاع
دو خانه 12/5 – 12 گرم 270mm 150mm 80mm