ظروف یکبار مصرف دو خانه با مشخصات زیر آماده تولید وتحویل می باشد.

دوخانه
مدلوزنطولعرضارتفاع
دو خانه12/5 – 12 گرم270mm150mm80mm