ظروف یکبار مصرف تک پرسی با مشخصات زیر آماده تولید و تحویل می باشد.

تک پرسی
مدلوزنطولعرضارتفاع
تک پرس8/5 – 8/2 گرم145mm120mm75mm