پرسنل اورانوس

شماره تلفن:

پرسنل اورانوس

سید جعفر مازار زاده یزدی

امید افضلی‌فر        شماره داخلی: ۲

محمد افضلی‌فر        شماره داخلی: ۳

امین افضلی‌فر        شماره داخلی: ۲

مظاهر نیک‌رو        شماره داخلی: ۱

ناصر مدرسی        شماره داخلی: ۴